Terugbetaal- en retourneringsbeleid

Algemene voorwaarden Ruelle-Art – KVK nummer 75484501 – BTW-ID NL001771251B85

Artikel 1 Definities:
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Het kunstwerk: het werk gemaakt door de kunstenaar zoals gepresenteerd op deze website.
– De kunstenaar: de maker van het kunstwerk.
– De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de overeenkomst aangaat.

Artikel 2 Toepasselijkheid:
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten die met Ruelle-Art gesloten worden.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 Tussen klant en kunstenaar wordt een koopovereenkomst afgesloten en opgestuurd naar de klant met daarin de specificaties van de gekochte producten.
3.2 De klant heeft rekening gehouden bij het sluiten van de overeenkomst met de mogelijkheid tot lichte kleurverschillen in het werk ten opzichte van de afgebeelde foto’s op de website.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle prijzen die gehanteerd worden op de site zijn in euro’s en inclusief BTW.

Artikel 5 Betaling
5.1 Betaling gaat online via IDeal of Bancontact
5.2 Betaling vindt direct plaats bij bestelling. Zodra de betaling voltooid is zal de bestelling verwerkt worden.
5.3 De producten zijn pas in eigendom overgedragen zodra de klant aan de betaling heeft voldaan.
5.4 Bij niet of gedeeltelijke betaling blijft het werk in bezit van de kunstenaar en zal deze niet opgestuurd worden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid na levering
6.1. De kunstenaar is niet aansprakelijk voor geleden schade na overdracht van het kunstwerk aan de klant of door iemand die aangewezen is door de kunstenaar voor de overdracht, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de kunstenaar zelf.
6.2 Retourneringen worden alleen geaccepteerd op basis van een geldige reden (het beschadigd zijn van het product) die doorgegeven is aan de kunstenaar.

Artikel 7 Leveringen
7.1 Na betaling wordt het kunstwerk binnen drie dagen verzonden.
7.2 De klant aanvaardt te allen tijde het middel van vervoer zoals door de kunstenaar bepaald.
7.3 De kunstenaar verplicht zich door de gekochte producten juist en met deugdelijk materiaal verpakt te laten afleveren op het overeengekomen adres.
7.4 Opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden en zijn derhalve niet bindend.
7.5 Gegevens geleverd aan de kunstenaar worden uitsluitend gebruikt voor de levering van de aangekochte producten op het afleveradres. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.
7.6 De klant controleert de bestelling bij ontvangst en meldt onvolkomenheden binnen 3 dagen aan de kunstenaar.

Artikel 8 Rechtsvorderingen
8.1. De klant kan er geen beroep meer op doen dat het kunstwerk niet voldoet aan hetgeen dat hij op grond van de verkoopovereenkomst had kunnen verwachten als hij de kunstenaar hier niet over inlicht binnen drie dagen na ontvangst.
8.2. Tenzij anders overeengekomen vervalt elke aansprakelijkheid van de kunstenaar 30 (dertig) dagen na ontvangst van de producten.

Artikel 9 Auteursrecht
9.1 De klant is gehouden de regelgeving bepaald in de auteurswet. Dit betekend dat er niets zonder toestemming van de kunstenaar verveelvoudigd of openbaar gemaakt mag worden.
9.2 Alle kunstwerken worden afgebeeld op de website lunahamelink.nl en de daaraan gerelateerde sociale media pagina’s. Deze zijn in beheer en bezit van de kunstenaar zelf.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt mede verstaan eventuele ziekte van de kunstenaar, alsmede vertraging bij toeleveranciers/aflevering en/of vertraging als gevolg van eventuele ongeschiktheid van het materiaal.
10.2 Als de kunstenaar niet toerekenbaar tekortschiet in de nakomingen van de verplichtingen (overmacht), is de kunstenaar niet aansprakelijk en wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
10.3 Als de overmachtstoestand 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de kunstenaar en de klant is het Nederlands recht van toepassing

Scroll naar boven